Loading...

ขึ้นทะเบียนประกันแรงงานต่างด้าว
อย่างถูกกฎหมาย
ประกันแรงงานต่างด้าว
ทำประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวกับบริษัทประกันภัยเอกชน
ได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าที่ได้รับจากการทำประกันสุขภาพ
กับกระทรวงสาธารณสุข
ซื้อประกันรายกลุ่ม
ทำไมต้องซื้อประกัน
แรงงานต่างด้าวกับทูน ?
รับกรมธรรม์ทันที
E-policy
คุ้มครองโรค
Covid-19
รับประกันภัย
4 ประเทศ
ระยะคุ้มครอง
6 เดือน
ตารางความคุ้มครองประกัน
แรงงานต่างด้าว
บริษัท ความคุ้มครอง
ทูนประกันภัย
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะ ผู้ป่วยใน (IPD) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (สูงสุดไม่เกิน) รวมถึงการเจ็บป่วย ด้วยโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 150,000 บาท
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะ ผู้ป่วยนอก (0PD) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย (ต่อครั้งสูงสุดไม่เกิน 15 ครั้ง) ยกเว้นการแพ้วัคซีน 1,000 บาท
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)จากอุบัติเหตุ ทั่วไป (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่ หรือโดยสารรถ จักรยานยนต์) 100,000 บาท
เงื่อนไขการรับประกัน
 1. ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 18-59 ปี
 2. เดินทางเข้าประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 3. วันเริ่มคุ้มครอง คือ วันที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางถึงประเทศไทย โดยยึดตามวันที่ลงไว้ในหนังสือเดินทาง
 4. ระยะเวลารอคอย 14 วัน สำหรับการเจ็บป่วย นับจากวันเริ่มคุ้มครอง
 5. ผู้เอาประกันภัยหรือผู้จัดหาให้มีการประกันภัยจะไม่ได้รับคืนเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ให้ความคุ้มครองไปแล้ว
 6. ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่จัดหาให้มีการประกันภัยต้องจัดทำประกันภัยก่อนวันเริ่มคุ้มครอง ไม่อนุญาตให้ออกกรมธรรม์ประกันภัยหลัง จากวันที่เดินทางถึงประเทศไทยหรือวันเริ่มคุ้มครอง (NO backdating allowed)
 7. สิทธิการประกันภัยนี้สำหรับแรงงานต่างด้าว ตามโครงการฯ 1 ความคุ้มครองต่อ 1 คน เท่านั้น
 8. สำหรับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ข้อ 1 และ ข้อ 2 “กรมธรรม์ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย Pre-Existing Conditions” รวมถึงผลประโยชน์ใน ข้อ 1 กรณีค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน จากการเจ็บป่วย โรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 [COVID-19] มีระยะเวลารอคอย (waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่มีผลคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
 9. ผลประโยชน์ใน ข้อ 2 ยกเว้นการแพ้วัคซีน
แผนประกันสุดคุ้ม
ติดต่อเรา

พิชชาดา ชัยศิริ (แป้ง)
เพิ่มเพื่อน
SCAN ME
คุณสายนภา แช่มงาม (นุ่น)
เพิ่มเพื่อน
SCAN ME
คุณประไพลักษณ์ สุขมงคลเกษม (ฟ้า)
เพิ่มเพื่อน
SCAN ME
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถแสกน
หรือ เพิ่มเพื่อน Line ID : @388lesma
ทูนประกันภัย
ทูนประกันภัย
ยอดชำระทั้งหมด990 บาท
(ราคารวมอากรแสตมป์และภาษีแล้ว)
กรอกข้อมูล
สรุปรายละเอียด
ชำระเงิน
รับกรมธรรม์
กรอกข้อมูล

{{validate.firstname}}

{{validate.lastname}}

{{validate.bdate}}

{{validate.nation}}

{{validate.passport}}

{{validate.email}}


{{validate.datecover}}

สรุปรายละเอียด
ชื่อ :
{{immigration.firstname}}
นามสกุล :
{{immigration.lastname}}
เพศ :
{{immigration.gender}}
วันเกิด :
{{immigration.bDate}}
อายุ :
{{immigration.age}} ปี
สัญชาติ :
{{immigration.nation_name}}
หมายเลขพาสปอร์ต :
{{immigration.passport}}
อีเมล :
{{immigration.email}}

วันเริ่มความคุ้มครอง :
{{immigration.startCoverDisplay}}
วันสิ้นสุดความคุ้มครอง :
{{immigration.endCoverDisplay}}
การสั่งซื้อสำเร็จ
สามารถตรวจสอบกรมธรรม์ได้ที่ปุ่มด้านล่าง
ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อ
เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อนผ่าน
Line Official Accout
ไม่พลาดทุกข่าวสาร
กิจกรรม แอดเลยตอนนี้
ดาวน์โหลดกรมธรรม์
กรอกข้อมูลเพื่อค้นหากรมธรรม์ของคุณ

{{validate.passport}}

{{validate.passport}}

{{validate.history}}
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลำดับ ชื่อ แก้ไขล่าสุด
1
แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน
10 ก.พ. 2566, 14.40 น. ดาวน์โหลด
2
หนังสือมอบอำนาจ
10 ก.พ. 2566, 14.40 น. ดาวน์โหลด
คำถามที่พบบ่อย
บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยต่างๆ ของสายการบินแอร์เอเชีย โดยมีผู้ถือหุ้นเป็น “โอสถสภา”
แผนนี้สามารถทำได้เพียงผู้เอาประกันเท่านั้น ไม่คุ้มครองผู้ติดตาม
ผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี บริบูรณ์
ระบุวันที่ซื้อประกันในขั้นตอนสั่งซื้อ และแจ้งให้เราแก้ไขวันที่ในภายหลัง เมื่อทราบวันที่เดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว
มีระยะเวลารอคอย 14 วัน ทั้งกรณีเจ็บป่วยทั่วไป และโควิด
กรณียกเลิกสามารถทำได้หากยังไม่ถึงวันคุ้มครอง หากเริ่มคุ้มครองแล้ว ต้องการยกเลิกกรมธรรม์สามารถทำได้ แต่ไม่สามารถได้รับเงินคืน
สามารถทำได้โดยการอัปโหลดไฟล์ แบบ Excel
กรณีต้องการใบเสร็จสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล เพื่อดำเนินการ
ดาวน์โหลดกรมธรรม์
ทั้งหมด {{ informations.length }} รายการ
กรมธรรม์ ผู้เอาประกัน วัน/เดือน/ปีเกิด วันคุ้มครอง
ชื่อ นามสกุล :
{{`${information.firstname} ${information.lastname}`}}
เลขพาสปอร์ต
/ เลขประจำตัว 13 หลัก :
{{information.passport}}
{{ setDateFormatNon(information.bdate).en }}
{{ setDateFormatNon(information.start_cover).en }} - {{setDateFormatNon(information.end_cover).en}}
เหลืออีก : หมดอายุแล้ว
เหลืออีก : {{Datediff(information.start_cover, information.end_cover).Month}} เดือน {{Datediff(information.start_cover, information.end_cover).Day}} วัน
ค้นหาโรงพยาบาล
ทั้งหมด {{datatb.hospitalLen}} รายการ
ลำดับ ชื่อโรงพยาบาล เบอร์ อำเภอ/เขต จังหวัด ประเภท หมายเหตุ
ทำไมต้องเป็นเรา

ประวัติความเป็นมา
บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด หรือ ANC BROKER ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2547 โดย
"คุณศุภกิจ ศุภบรรณพงษ์"เกิดจากแนวคิดที่จะสร้างช่องทางการขยายตลาดรูปแบบ
ใหม่โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ล่าสุดและทันสมัยมาผสมผสานกับธุรกิจประกันภัย เพื่อให้ทุกคน
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบใช้งานง่าย รวดเร็ว ไม่ติดขัดคนซื้อก็เข้าใจง่าย
ซึ่งการดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัยนี้เรามีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาธุรกิจ ประกันภัยมากกว่า 20 ปี
มีทุนจดทะเบียน 16 ล้านบาท ได้รับการรับรองทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0105550030194
เลขที่ใบอนุญาต ว00039/2551
ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการลูกค้าและการพัฒนาระบบการทํางานร่วมกับ
บริษัทประกันภัยชั้นนํากว่า 40 บริษัท จึงสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ลูกค้า
มากกว่า 1 ล้านราย สร้างยอดขายมากกว่า 1,500 ล้านบาท ทำให้ ANC ได้รับการยกย่องในฐานะ
"นายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น 3 ปีซ้อน”
และยังมีรางวัลการันตีอีกมากมาย
ทั้งนี้เรายังมีระบบเครือข่ายสมาชิกเน้นการคืนกำไรให้สมาชิกขยายตลาดด้วยการแนะนำ สินค้าและ
บริการ คือ ประกันชีวิต, ประกันวินาศภัย, บัตรเครดิต, เครื่องใช้ไฟฟ้าและ Voucher ต่างๆ
ต่อมาเราเล็งเห็นโอกาสจากสินค้าที่ได้ทำตลาด นั้นคือ ประกันวินาศภัย โดยเฉพาะ
ประกันรถ เพราะการหาราคาเป็นเรื่องยุ่งยาก จึงทำให้เกิดเว็บไซต์ ancbroker.com และ ประกัน.com
รางวัลการันตีความสำเร็จ
รางวัลนายหน้าประกันวินาศภัย
นิติบุคคลคุณภาพดีเด่นประจำปี 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
รางวัลนายหน้าประกันวินาศภัย
นิติบุคคลคุณภาพดีเด่นประจำปี 2563
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
รางวัลนายหน้าประกันวินาศภัย
นิติบุคคลคุณภาพดีเด่นประจำปี 2564
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สมัครสมาชิก

เข้าสู่เว็บไซต์ www.migrantinsure.com เลือก
ระบบเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ ประกัน.com เลือก
กรอกข้อมูลผู้สมัครสมาชิกให้ครบถ้วน และ “ยืนยันข้อมูล”
ท่านจะได้รับ Username และ Password เข้ามาทาง Email ที่ท่านสมัครไว้
กรอก Username และ Password ที่ท่านได้รับทาง Email
เลือกเมนู ออกกรมธรรม์ เพื่อใช้งาน
การซื้อประกัน

เลือกประเภทประกัน
เลือกประเภทประกันที่คุณต้องการ
กรอกเบอร์มือถือเพื่อรับรหัส OTP
ท่านจะได้รับรหัส OTP พร้อมรหัสอ้างอิงทาง SMS นำรหัส OTP กรอกในช่องว่าง
กรอกข้อมูลผู้เอาประกันให้ครบถ้วน และ “ดำเนินการต่อ”
ตรวจสอบรายละเอียด และ “ยืนยันข้อมูล”
เลือกช่องทางชำระเงินที่ท่านต้องการ
การสั่งซื้อสำเร็จ
ระบบแสดงหน้าออกกรมธรรม์ เลือกแบบ Import Excel
ทำการนำเข้าไฟล์ Excel
สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์มากรอกและบันทึกใหม่ทันที
ผูกคอลัมน์กับข้อมูลที่ท่านเลือกให้ตรงกัน เช่น อายุ >> อายุ
ตรวจสอบคำสั่งซื้อเพื่อชำระเงิน
เลือกช่องทางชำระเงินที่ท่านต้องการ
ดาวน์โหลดกรมธรรม์

เข้าสู่เว็บไซต์ www.migrantinsure.com
เลือกเมนู “ประวัติสั่งซื้อ”
กรอกหมายเลขพาสปอร์ต/เลขประจำตัว และวันเกิดของผู้เอาประกัน
ระบบแสดงข้อมูลการสั่งซื้อกรมธรรม์
สามารถดาวน์โหลดกรมธรรม์ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
กดปุ่ม “ ดาวน์โหลด ”
เอกสารกรมธรรม์ของผู้เอาประกัน
การยื่นเอกสารกับกรมการจัดหางาน

เลือกประเภทสิทธิ์การรักษา
 • ประกันสุขภาพกับสถานพยาบาลรัฐ
 • แจ้งข้อมูลกรมธรรม์
 • แนบกรมธรรม์
 • แจ้งชื่อโรงพยาบาล
 • แนบใบเสร็จ
 • ของ บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
  ชำระค่าธรรมเนียมและ
  รอการอนุมัติใบอนุญาติทำงานภายใน 24 ชั่วโมง
  ( ต้องแนบกรมธรรม์ของทูนฯ เท่านั้น )
  ตัวอย่างกรมธรรม์

  ขั้นตอนการเรียกร้อง
  ค่าสินไหมทดแทน
  กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  ที่บริษัทกำหนด (Tune InsurInsurance )
  กรณีผู้เอาประกัน
  เป็นผู้รับเงินสินไหมทดแทน
  กรณีนายจ้าง/บริษัทฯ
  เป็นผู้รับเงินสินไหมทดแทน
  1.
  แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  2.ใบเสร็จรับเงินตัวจริง 2.สำเนาหน้าสมุดบัญชี นายจ้าง/บริษัทฯ
  3.ใบรับรองแพทย์ตัวจริง 3.สำเนาหน้าบัตรประชาชน นายจ้าง/สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ
  4.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารพร้อมลงนามรับรองสำเนา 4.ประวัติการรักษาทั้งหมด *กรณีเป็นผู้ป่วยภายใน
  5.สำเนาหน้าพาสปอร์ตพร้อมลงนามรับรองสำเนา
  ทีมประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด
  486/5 จรัญ 67 แยก1 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
  โทร 02 881 1888 ต่อ 2204 ( ตั้งแต่เวลา 8:30 - 17:30 น. )
  บทความที่น่าสนใจ
  ข่าวสารและกิจกรรม