Loading...

ขึ้นทะเบียนประกันแรงงานต่างด้าว
อย่างถูกกฎหมาย
ประกันแรงงานต่างด้าว
{{ins.ins_name}}
ทำประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวกับบริษัทประกันภัยเอกชน
ได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าที่ได้รับจากการทำประกันสุขภาพ
กับกระทรวงสาธารณสุข
ทำไมต้องซื้อประกัน
แรงงานต่างด้าว ?
รับกรมธรรม์ทันที
E-policy
ไม่ต้องสำรองจ่าย
รพ.ในเครือมากกว่า
500 แห่ง
รับประกันภัย
4 ประเทศ
ระยะคุ้มครอง
6 เดือน
ตารางความคุ้มครองประกัน
แรงงานต่างด้าว
บริษัท เบี้ยประกัน ค่ารักษาจาก
อุบัติเหตุ
ผู้ป่วยนอก
(OPD)
เสียชีวิต/อวัยวะ
จากอุบัติเหตุ (อบ.1)
{{imm.ins_name}}
990 บาท
ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย
150,000 บาท
1,000 บาท
(ต่อครั้งสูงสุดไม่เกิน 15 ครั้ง)
100,000 บาท
เงื่อนไขการรับประกัน
 1. ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 18-59 ปี
 2. เดินทางเข้าประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 3. วันเริ่มคุ้มครอง คือ วันที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางถึงประเทศไทย โดยยึดตามวันที่ลงไว้ในหนังสือเดินทาง
 4. ระยะเวลารอคอย 14 วัน สำหรับการเจ็บป่วย นับจากวันเริ่มคุ้มครอง
 5. ผู้เอาประกันภัยหรือผู้จัดหาให้มีการประกันภัยจะไม่ได้รับคืนเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ให้ความคุ้มครองไปแล้ว
 6. ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่จัดหาให้มีการประกันภัยต้องจัดทำประกันภัยก่อนวันเริ่มคุ้มครอง ไม่อนุญาตให้ออกกรมธรรม์ประกันภัยหลัง จากวันที่เดินทางถึงประเทศไทยหรือวันเริ่มคุ้มครอง (NO backdating allowed)
 7. สิทธิการประกันภัยนี้สำหรับแรงงานต่างด้าว ตามโครงการฯ 1 ความคุ้มครองต่อ 1 คน เท่านั้น
 8. สำหรับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ข้อ 1 และ ข้อ 2 “กรมธรรม์ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย Pre-Existing Conditions” รวมถึงผลประโยชน์ใน ข้อ 1 กรณีค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน จากการเจ็บป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [COVID-19] มีระยะเวลารอคอย (waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่มีผลคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
 9. ผลประโยชน์ใน ข้อ 2 ยกเว้นการแพ้วัคซีน
แผนประกันสุดคุ้ม
ความคิดเห็นจากผู้ใช้งานของเรา
การันตีด้วยยอดกรมธรรม์
ออกกรมธรรม์ทันทีด้วย E-policy สะดวกปลอดภัย พร้อมรับกรมธรรม์อย่างรวดเร็ว
ภายใน 3 นาที
จำนวนกรมธรรม์
ฉบับ
จำนวนบนจ./นายจ้าง
ราย
คำถามที่พบบ่อย
{{questions.answer}}
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line ID : @388lesma
หากต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหาคุณ กรุณากรอกข้อมูล
{{validateFormConnect.type}}
{{validateFormConnect.fullname}}
{{validateFormConnect.phone}}
{{validateFormConnect.countImmPeople}}
ติดต่อเรา

ข้อมูลเจ้าหน้าที่
เรื่องการเรียกร้องสินไหมทดแทน
{{detail.name_claim_ins}}
{{detail.address_claim_ins}}
โทรศัพท์ : {{detail.phone_claim_ins}}
Line ID : {{detail.line_claim_id}}
{{ins.ins_name}}
{{ins.ins_name}}
ยอดชำระทั้งหมด990 บาท
(ราคารวมอากรแสตมป์และภาษีแล้ว)
กรอกข้อมูล
สรุปรายละเอียด
ชำระเงิน
รับกรมธรรม์
กรอกข้อมูล

{{validate.firstname}}

{{validate.lastname}}

{{validate.bdate}}

{{validate.nation}}

{{validate.passport}}

{{validate.email}}


{{validate.datecover}}

สรุปรายละเอียด
ชื่อ :
{{immigration.firstname}}
นามสกุล :
{{immigration.lastname}}
เพศ :
{{immigration.gender}}
วันเกิด :
{{immigration.bDate}}
อายุ :
{{immigration.age}} ปี
สัญชาติ :
{{immigration.nation_name}}
หมายเลขพาสปอร์ต :
{{immigration.passport}}
อีเมล :
{{immigration.email}}

วันเริ่มความคุ้มครอง :
{{immigration.startCoverDisplay2}}
วันสิ้นสุดความคุ้มครอง :
{{immigration.endCoverDisplay}}
การสั่งซื้อสำเร็จ
สามารถตรวจสอบกรมธรรม์ได้ที่ปุ่มด้านล่าง
ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อ
เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อนผ่าน
Line Official Accout
ไม่พลาดทุกข่าวสาร
กิจกรรม แอดเลยตอนนี้
ดาวน์โหลดกรมธรรม์
กรอกข้อมูลเพื่อค้นหากรมธรรม์ของคุณ

{{validate.passport}}

{{validate.passport}}

{{validate.history}}
ดาวน์โหลดกรมธรรม์
ทั้งหมด {{ informations.length }} รายการ

กรมธรรม์ ผู้เอาประกัน วัน/เดือน/ปีเกิด วันคุ้มครอง
ชื่อ นามสกุล :
{{`${information.firstname} ${information.lastname}`}}
เลขพาสปอร์ต
/ เลขประจำตัว 13 หลัก :
{{information.passport}}
{{ setDateFormatNon(information.bdate).en }}
{{ setDateFormatNon(information.start_cover).en }} - {{setDateFormatNon(information.end_cover).en}}
เหลืออีก : หมดอายุแล้ว
เหลืออีก : {{Datediff(information.start_cover, information.end_cover).Month}} เดือน {{Datediff(information.start_cover, information.end_cover).Day}} วัน
ค้นหาโรงพยาบาล
ทั้งหมด {{datatb.hospitalLen}} รายการ
ลำดับ ชื่อโรงพยาบาล เบอร์ติดต่อ อำเภอ / แขวง จังหวัด ประเภท ins หมายเหตุ
ทำไมต้องเป็นเรา

ประวัติความเป็นมา
        ประกันแรงงานต่างด้าว เป็นแผนประกันที่คุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในราชอาณาจักรไทยและลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับ 4 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อขึ้นทะเบียนแรงงานตามวัตถุประสงค์ดังนี้
 1. เพื่อการขึ้นทะเบียนแรงงาน
 2. เพื่อช่วยให้แรงงานต่างด้าวเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ทันท่วงที ลดความเสี่ยงการแพร่กระจายโรค ส่งผลดีต่อสุขภาพของแรงงานเอง
 3. เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของตัวแรงงาน นายจ้างและภาครัฐ กรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการทำงานหรือการใช้ชีวิตทั่วไป
 4. ประกันสุขภาพที่แรงงานต่างด้าวต้องซื้อจะต้องเป็นแผนประกันของบริษัทประกันที่ได้รับการรับรองจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานให้ความคุ้มครองตามข้อกำหนดดังนี้
 1. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) 150,000 บาท
 2. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) 1,000 / ครั้ง รักษาสูงสุดไม่เกิน 15 ครั้ง
 3. คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1 จากอุบัติเหตุทั่วไป ไม่รวมฆาตกรรม ลอบทำร้ายและการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 100,000 บาท (กรณีเกิดจากอุบัติเหตุ)
 4. คุ้มครองโรค Covid-19
        บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จํากัด จึงมีความตั้งใจที่จะนำเสนอแผนประกันแรงงานต่างด้าวที่สามารถดูแลค่ารักษาพยาบาลได้อย่างครอบคลุม เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้ประโยชน์สูงสุดในการทำประกันภัย บริษัทฯ จึงพร้อมมอบความคุ้มครองที่ครบถ้วน เบี้ยประกันราคาเดียวเพียง 990 บาท คุ้มครองนาน 6 เดือน โดยไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพและตรวจสุขภาพเพิ่มเติม สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทีมงานด้านการบริการระดับคุณภาพ คอยให้คำปรึกษาด้านประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวรวมถึงขั้นตอนดำเนินงานยื่นเอกสารเข้าสู่ระบบภาครัฐอย่างถูกต้อง
        โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบทำรายการสั่งซื้อประกันแรงงานต่างด้าว https://ประกันแรงงานต่างด้าว.com ตั้งแต่ปีพ.ศ 2565 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี จึงสร้างความเชื่อมั่นและความไว้ใจแก่บนจ.นายจ้างมากกว่า 5,000 ราย สร้างยอดขายมากกว่า 100,000 กรมธรรม์ ทำให้ บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จํากัด ได้รับการยกย่องในฐานะ
"นายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น 3 ปีซ้อน”
รางวัลการันตีความสำเร็จ
รางวัลนายหน้าประกันวินาศภัย
นิติบุคคลคุณภาพดีเด่นประจำปี 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
รางวัลนายหน้าประกันวินาศภัย
นิติบุคคลคุณภาพดีเด่นประจำปี 2563
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
รางวัลนายหน้าประกันวินาศภัย
นิติบุคคลคุณภาพดีเด่นประจำปี 2564
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สมัครสมาชิก

เข้าสู่เว็บไซต์ www.migrantinsure.com เลือก
ระบบเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ ประกัน.com เลือก
กรอกข้อมูลผู้สมัครสมาชิกให้ครบถ้วน และ “ยืนยันข้อมูล”
ท่านจะได้รับ Username และ Password เข้ามาทาง Email ที่ท่านสมัครไว้
กรอก Username และ Password ที่ท่านได้รับทาง Email
เลือกเมนู ออกกรมธรรม์ เพื่อใช้งาน
การซื้อประกัน

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
เข้าสู่เว็บไซต์ “www.ประกันแรงงานต่างด้าว.com”
จากนั้นคลิกปุ่ม เลือกแผนประกัน
เลือกบริษัทประกันที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ ซื้อเลย ”
หากคุณยังไม่สมัครสมาชิก สามารถกดปุ่ม สมัครสมาชิก
กรอก อีเมล และ รหัสผ่าน ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
และกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ
ระบบจะเข้าสู่หน้าการซื้อประกัน
จากนั้นกดปุ่มเลือกประเภทการขึ้นการทะเบียน “มติ ครม.” หรือ “MOU”สมัครสมาชิก
ดาวน์โหลดกรมธรรม์

เข้าสู่เว็บไซต์ www.migrantinsure.com
เลือกเมนู “ประวัติสั่งซื้อ”
กรอกหมายเลขพาสปอร์ต/เลขประจำตัว และวันเกิดของผู้เอาประกัน
ระบบแสดงข้อมูลการสั่งซื้อกรมธรรม์
สามารถดาวน์โหลดกรมธรรม์ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
กดปุ่ม “ ดาวน์โหลด ”
เอกสารกรมธรรม์ของผู้เอาประกัน
การยื่นเอกสารกับกรมการจัดหางาน

เลือกประเภทสิทธิ์การรักษา
 • ประกันสุขภาพกับสถานพยาบาลรัฐ
 • แจ้งข้อมูลกรมธรรม์
 • แนบกรมธรรม์
 • แจ้งชื่อโรงพยาบาล
 • แนบใบเสร็จ
 • ชำระค่าธรรมเนียมและ
  รอการอนุมัติใบอนุญาติทำงานภายใน 24 ชั่วโมง
  ตัวอย่างกรมธรรม์

  เคลมประกัน
  ดาวน์โหลดเอกสารยื่นเคลม
  ( แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน, ใบมอบอำนาจ )
  บทความที่น่าสนใจ
  ข่าวสารและกิจกรรม